Terms and Conditions

Algemene voorwaarden

Voorwaarden voor gebruik

Deze website is het eigendom van en wordt geëxploiteerd door Global People (hierna ‘GP’ genoemd). De website is tot uw beschikking gesteld onder de volgende voorwaarden. Door de site en de diensten beschikbaar op de site te gebruiken, wordt u geacht deze algemene voorwaarden en eventuele bijkomende voorwaarden, die uitdrukkelijk van toepassing zijn op de diensten en informatie geleverd door derden, te accepteren.

Gegevensbeveiliging

Het gebruik door GP van CV’s en andere persoonlijk informatie aangeleverd door de gebruikers van deze site is vastgelegd in onze privacy voorwaarden.

Het gebruik van de website

De informatie en diensten op de site zijn beschikbaar gesteld met als enig doeleinde hulp te bieden aan individuen bij het vinden van een baan en het assisteren van werkgevers in het aannemen van personeel. U mag de informatie op de site alleen voor deze doeleinden gebruiken, printen en downloaden en niet voor andere persoonlijke of commerciële doeleinden. Het is niet toegestaan om op enige andere wijze materiaal van de site te verveelvoudigen, openbaar te maken, door te zenden of te verspreiden. Alle intellectuele eigendomsrechten van de site en het materiaal beschikbaar op de site, waaronder auteurs- en databaserechten, berusten bij GP of haar toeleveranciers. Het gebruik van de site geeft u geen enkel (eigendoms)recht op dergelijke materialen.

Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Beschikbaarheid van de website

We doen ons best om ervoor te zorgen dat deze website 24 uur per dag en zeven dagen per week beschikbaar is voor gebruikers van het world wide web. Desondanks kan het voorkomen dat de site gedeeltelijk of helemaal niet beschikbaar is, in verband met een technisch probleem of door oorzaken die buiten onze controle vallen, zoals storingen van service providers of een virus. Wij zullen in deze situaties zo snel als redelijkerwijs mogelijk is een oplossing bieden, maar u stemt ermee in dat wij in zo’n geval jegens u niet (financieel) aansprakelijk zijn.

Global People, gevestigd aan de Burgemeester Haspelslaan 43 te Amstelveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Burgemeester Haspelslaan 43 te Amstelveen
info@globalpeople.nl
020 334 6993
KVK-gegevens: 59175575

Privacy voorwaarden

Persoonsgegevens die wij verwerken

Global People verwerkt jouw persoonsgegevens omdat u gebruikt maakt (of hebt gemaakt) van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Functie
 • Bedrijf
 • Overige gegevens die u aan ons hebt verstrekt door bijvoorbeeld een CV te uploaden, een Job Alert bij ons aan te maken of uw loopbaan gegevens achter te laten. Met het achterlaten van uw gegevens op onze website stemt u automatisch in met de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Hoe lang wij gegevens bewaren

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen, eventuele claimrisico’s of andere verplichtingen waarbij uitgangspunt is dat uw  persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan daarvoor noodzakelijk.

Dat betekent:

Kandidaten (indien u (nog) niet voor ons hebt gewerkt)

Uw bemiddelingsgegevens (CV, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.) zijn beschikbaar tot twee jaar na het laatste contact indien u niet voor ons heeft gewerkt.

Indien u niet meer bemiddeld wilt worden, kunt u mailen naar info@globalpeople.nl. U wordt dan niet meer benaderd en bemiddeld door GP. Uw persoonsgegevens zijn nog drie kalendermaanden beschikbaar in een afgeschermde omgeving (bij Werving & Selectie is deze periode 24 maanden) in verband met claimrisico’s. In deze afgeschermde omgeving zijn uw gegevens enkel beschikbaar voor GP onder strikte voorwaarden overeenkomstig de daarvoor gestelde doelen en termijnen. Na afloop van genoemde termijnen worden uw gegevens definitief verwijderd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om toestemming die u ons eerder heeft gegeven in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

Daarnaast heeft u het recht op data portabiliteit. Dat houdt in dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of naar een andere organisatie van uw keuze te sturen.

U kunt ook een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, data portabiliteit of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@globalpeople.nl. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op uw verzoek. Global People wil er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Global People neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste publicatie en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er sprake is van misbruik, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op.

Delen van persoonsgegevens met derden

Global People verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met de bedrijven waar uw persoonsgegevens mee gedeeld worden, sluiten wij verwerkingsovereenkomsten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Global People blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bijzondere en/of gevoelige gegevens die wij verwerken

Onze website en onze dienstverlening richt zich niet op websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Mocht een werkzoekende – zonder toestemming van zijn of haar ouders – zich toch bij ons hebben aangemeld, neem dan contact met ons op via info@globalpeople.nl

Wij verwerken de persoonsgegevens met het volgende doel:

 • Het verzenden van uitnodigingen, nieuwsbrieven en andere marketing gerelateerde zaken.
 • Om contact met u op te kunnen nemen als we een passende vacature hebben gevonden die past bij uw kennis en ervaring.
 • Om u te informeren over wijzigingen in onze dienstverlening
 • Global People verwerkt ook gegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor het doen van onze belastingaangifte.

Omgang met kandidaten en privacy

Partners garanderen om billijk en professioneel om te gaan met individuen met wie men contact opneemt en wiens gegevens u heeft gekregen vanuit de kandidatendatabase

U garandeert dat u met het gebruik van de gegevens handelt in overeenstemming met de algemene voorwaarden van GP, deze website en de van toepassing zijnde regels met betrekking tot privacy, waaronder doch niet uitsluitend de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. U vrijwaart GP en deze website voor aanspraken van derden en om niets te doen dat GP of deze website in diskrediet kan brengen.

Cookies

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Global People gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische verwerking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthoudt bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Met deze gegevens kunnen wij ook onze website verbeteren. U kunt je afmelden voor onze cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen op uw computer, via de instellingen van uw browser verwijderen.

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Global People (onderdeel van W&S BV) niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. Global People aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of globalpeople.nl. Global People kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

Copyright

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot globalpeople.nl en het logo, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij Global People en behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berusten uitsluitend bij Global People.

Global People heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van deze website te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van Global People, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden of auteursrecht.